دوست داشتن را

در چشمى بجوى

که حتى وقتى بسته است،

روياى تو را ببيند