تــویــے ڪــه دارے ایــن پــُســت رو مــیــخــونــے ...

آره بــا خــودِتــَم !!! . .

از خــُدا مــیــخــوام ......به همــه آرزوهاے خــوب و قــشــنــگــِت بــِرســیــ

تــو زنــدگــیــتــم َهمــیــش