احمقانه ترین اشتباهی که امکان دارد هر آدمی در زندگی اش بکند ، این است که پیش خودش فکر کند :

" کسی که یک بار به او صدمه زده ، دوباره این کار را نخواهد کرد "