هر که می خواهد پرواز کردن بیاموزد
ابتدا باید ایستادن و راه رفتن


و دویدن و صعود کردن
و رقصیدن را یاد بگیرد.هیچ کس پرواز کردن را
با پرواز کردن نمی آموزد..