دنبال یک کلمه می گردم

یک کلمه ی خاموش

مانند یک بوسه

که جمع کند همه ی کلمات را

روی لب های تو..!

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌