"شب" را گوش كن

پر از نجواست

پر از صداي تنهاييِ آدمهاست

بايد قدر دانست

حيف است به اين راحتي ها صبح شود