" جدیدترین سخنرانی استاد مهدی دانشمند با موضوع کرونا مارو بیدارمون کرد"