زندگانی حسرتی دارد
که می‌کاهد مرا!
کی به پایان می‌رسد
این مرگ چندین ساله‌ام؟!