چرا اینقدر فعالیت دوستان در پارس کلاب کمه emoji فالورام کمه یا نه همه دوستان کلابی هم به همین مقدار خلوتی رو حس میکنن؟ 🤔 شب تون الهی 🙏😊☕