هر چه آید بر سرم ...

باز بگویم گذرد

وای از این عمر که با میگذرد، میگذرد...با خط زیبای