جز صبر چه کاری ز منِ خسته برآید؟

یک شب به تمنای تو جانم به‌ لب آید...