مانده ای سرِ دلم!

از بس

دوست داشتنت را نجویده

با یک عالمه تنهایی

سر کشیده ام...