🌻🍃زندگے سازے است
و زندگے ڪردن نواختنِ آن ساز

برایِ آن‌ڪه آهنگِ دل‌انگیزے بسازے
باید راه و رسمِ ساز را بلد باشے
باید سازَت را ڪوک ڪنے
باید ڪوک ڪردنِ ساز را بیاموزے

🌹🍃صدا و سڪوت هر دو سازنده‌ٔ آهنگِ زندگی‌ست
باید با طبیعت هماهنگ باشے تا
در سمفونیِ خلقت ناڪوک ننوازی
تا وقت هست سازت را ڪوک ڪن
و با طبیعت همراه شو😘