ای که در خلوت من

بوی تو پیچیده هنوز

یاد شیرین تو

تا مرگ هم آغوشم باد...