من اون آدمِ خودخواهی ام

که تو رو بیشتر از خودم دوست دارم