همیشه منتظر بهترین ها باش!

زندگی هنوز هم برای ما،

اتفاقاتِ زیبایی کنار گذاشته ...