محبت سکه ای است

که اگر در قلک دل❤️ افتد!!!!

نمی توان آن را برداشت،
مگر
دل💔 را
بشکنی..