برای فردایت
مسیری روشن و زیبا
آرزو میڪنم
آنچنان ڪه به اشتباه
به ڪسی اعتماد
و تڪیه نڪنی ،
جز خدا "
اوست ڪه عاشقانه
دوستمان دارد