فردی از کشاورزی پرسید:
آیا گندم کاشته ‌ای؟
کشاورز جواب داد:
نه، ترسیدم باران نبارد.
مرد پرسید: پس ذرت کاشته ‌ای؟
کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ ها را آفت بزند.
مرد پرسید: پس چه چیزی کاشته ‌ای؟
کشاورز گفت: هیچ ‌چيز!
خیالم راحت است...

همیشه بازنده‌ ترین افراد در زندگی،
کسانی هستند که از ترس هرگز به هیچ کاری دست نمی‌ زنند...