گفتند که

او عاشق گیسوی کمند استموهای من

از عصر همان روز بلند است . . .