🌻🍃وقتی خداوند شرایط سختی را
پیش رویتان قرار می‌دهد.

خودش نیز شما را در عبور از آن یاری می‌کند.

🌹🍃زندگی آسان نیست
اما در هر بالا و پایین درس‌ها‌یی می‌آموزد
که باعث قوی شدنتان می‌شود.

روزتان سرشار
از اتفاق‌های مثبت و عالی☘️