🔸در فصل پاييز شب ها پاها و آرنج تان را مرطوب کنید.

🌞🍂تغییر فصل می تواند تاثیر چشمگیری روی پوست بگذارد. تغییرات آب و هوایی می تواند پوست را تحریک کند، مشکلات پوستی را بدتر کند و یا باعث ایجاد مشکلات جدید شود.

در فصل پاييز علاوه بر مرطوب کردن روزانه دست ها و صورت، آرنج و پاهایتان را نیز مرطوب کنید. این قسمت ها پوست نازكى دارند و به سرعت رطوبت خود را از دست می دهند. از یک کرم یا لوسیون غلیظ و عمیق استفاده کنید و شب ها این قسمت از بدن را مرطوب کنید.