پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست
جز عشق بـرای ما
پـایان قشنگی نیست...