بخنديدي شدم عاشق
برفتي و شدم مجنون
در اين دنياي وانفسا
ازآن پس كه تويي ليلا
جنون هم عالمي دارد