جان به کف
خنــــــده به لب
شعله به دل ؛شور به سر
جان فدا
در رهِ جانانه ی عشقیم هنوز ...