دل می بری با موی خود جانا کمی انصاف کن
از بهر این بیچارگان کمتر چنین اجحاف کن