‌.

محبوبم ؛
اگر روزی ...
از تو ...
درباره ی من پرسیدند....
زیاد فکر نکن !
مغرور به ایشان بگو :
دوستم دارد....
بسیار دوستم دارد ...!