.
من همه‌جا دنبال تو هستم. یک حرکت مختصر دست و سر از جانب هر نوع آدمی در خیابان تو را به خاطرم می‌آورد.

از نامه‌های به