سيـاسےتَرين اِتِفاق درَ مَن
لَب‍های تُوست
وَقتے مےبوسَمِت💞
اِنقِلاب مےشَود