می نوشم «تـو» را♥️
جرعه جرعه از فنجان "صبح"🌤
با عطر ملیح نگاهت
و قند صیقل خوردهٔ لبهایت
طلوع کن که تو را مبتلا شدم.‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌