محبوب من به انتهای
شب رسیده ام بیا از کتاب چشمانت
قصه ای
پر بوسه بگو ...