🌻🍃الهی امروز
درهای مهربانی به روی دلهاتون باز باشه

و نسیم عشق
نوازشگر لحظه هاتون باشه❤️

🌸🍃الهی
غم وغصه هیچ وقت نزدیکتون نشه
و شادی همنشین همیشگی تک تکتون باشه👌

🌹🍃الهی
خوشبختی
انتهای مسیر راه تک تکتون باشه😘