برخیز دلا! که دل به دلدار دهیم
جان را به جمال آن خریدار دهیم

این جان و دل و دیده پیِ دیدنِ اوست
جان و دل و دیده را به دیدار دهیم...