و تعریف
"آرامش""
برای من
تنها در پنج حرف
خلاصه می‍شود
" آ غ و شَ ت"❤