ڪافیست باشے ...
مــــن در قرنطـــینه آغوشت
آنــــقدر مے مانم ...

ڪه هیچ ویروسی
بوســـیدنت را
از من دریغ ننماید