برای الفبا دسیسه کرده اند!
وگرنه این "من"
برای "ما" شدن
فقط به یک "الف" نیاز داشت
نه یک دنیا ..‌.