وقتی کسی حرف از رفتن میزند
مدت هاست رفته
فقط می خواهد مطمئن شود
چیزی از خودش در شما
جا نگذاشته باشد...