یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سر آیم ..!!
غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی،چه من آیم!