دنبال دلتان بروید
اما عقلتان را نیز با خود ببرید
هرگــــز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید