صبح یعنی
طلوع دوباره ی
در جان من !
امروز هم
سرشار از دوست داشتن ام
مثل دیروز
مثل فردا...