شبی خیالِ تو گُفتَم ببینَم اَندَر خواب
...ولی زِ فِکرِتو خواب آیَدَم؟؟؟