باران قشنگم دوران بچگیت عالیست نسل شما آینده اوضاع چه بشه.