:
دلتنگی
سهمِ ترســو هاست....
آنان که شجاعند
گوشی را بر میدارند
شماره اش را میگیرند
درست بعد از شنیدن"الــو"
فریاد میزنند که
"دیوانه...دلم برایت تنگ شده...."
و بعد گوشی را میگذارند...!
و خـوشبخت
آنانی هستند
که تلفنشـان زنگ میخــورد...
و کسی از پشتِ تلفن فریاد می زنــد....
"لعنتی....من بیشتـــر....."