کودکی از پدرش پرسید:
بابا مرد یعنی چه؟
پدر گفت؛مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی خودشو وقف راحتی، آسایش و رفاه خانوادش میکنه
کودک گفت:کاش منم میتونستم مثل مادرم یه مرد بشم!