فصل ها برای درختان
هر سال تکرار می‌شوند
اما فصل های زندگی انسان
تکرار شدنی نیست
تولد، کودکی، جوانی، پیری
امروزت را دریاب