"دوست داشتن
" تجسم "داشتن" است
و تو تمام وقت
بی آنکه بدانی در آغوش منی