برای گفتن من شعرم بگل مانده نمانده عمریو صدها سخن بگل مانده.