در یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی
با هم ندارند حتما یکی از آنها تمام حرف های
دلش را نمی زند!