عاشق شده ام بر ،تدبير چه فرمايى
از راه صلاح آيم ؟ يا از در رسوايى ؟