شبها پیش از آنکه به خواب برویم...
چقدر حرف داشتیم که بزنیم انگار حرف‌های ما تمامی نداشت...
چند بار پیش آمد که طلوع را دیدیم و رنگ خواب ندیدیم!
آخر چه شد،که حال دیگر می‌آییم و خسته و بی‌صدا می‌خوابیم؟!
شبها دگرگون شده؟
حرف‌ها تمام شده؟
یا ما تمام شده‌ایم؟!